Deduplikace bibliografických záznamů

From Alma WiKi
Revision as of 10:43, 18 August 2023 by Barbora (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


Uživatelská oprávnění

Pro deduplikaci v Almě musí mít uživatelé (knihovníci) nastavenu roli tak, aby mohli manipulovat veškerým inventářem v Almě, tedy jednotkami a holdingy všech knihoven na UK. O přidělení těchto práv rozhodují na požádání správci Almy. Je důležité absolvovat školení.

Deduplikace v Almě

Pro deduplikaci bibliografických záznamů je nutné záznamy zobrazit v MDE.

Vždy lze deduplikovat jen dva bibliografické záznamy naráz.

Oba záznamy je nutné zobrazit najednou v MDE - ikona - Režim rozdělení editoru (F6).

Záznam zobrazený vlevo je vždy PRIMÁRNÍ. K němu se deduplikuje záznam zobrazený vpravo.

Typy duplicit

V Almě se vyskytuje mnoho tisíc zcela jednoznačně duplicitních záznamů, které je potřeba postupně deduplikovat.

Některé záznamy však není nutné deduplikovat, je potřeba je spíše upravit či odstranit, některé nesmíme deduplikovat.

a) záznamy typu GEOEX

Pokud máme dva záznamy, z něhož jeden obsahuje pole 988 s atributem GEOEX, pak tyto dva záznamy nededuplikujeme. Do primárního záznamu z UK, kde je i připojen inventář, vložíme pole 988 s atributem GEOUK. Záznam GEOEX je pak možné zcela odstranit. Blíže viz: GeoBibline.

b) záznamy skryté bez inventáře

Pokud máme dva záznamy, z něhož jeden je skrytý a neobsahuje již žádný inventář, pak je možné skrytý záznam zcela odstranit.

c) duplicita s elektronickou verzí knihy (dokumentu)

V žádném případě nededuplikujeme záznamy, z něhož jeden je záznamem tištěné verze a druhý je záznamem elektronické verze či digitalizátu.

d) duplicita se záznamem přívazku v konvolutu

V žádném případě nededuplikujeme záznamy, z nichž je jeden nebo i oba záznamem přívazku v konvolutu.

e) duplicita se skrytým záznamem, který má inventář

Pokud se jedná o záznam skrytý, který obsahuje pouze vyřazenou jednotku/jednotky, záznamy deduplikujeme níže uvedeným způsobem a navíc je potřeba výsledný bib. záznam odkrýt. Vyřazená jednotka/jednotky nadále zůstane skrytá, protože je v umístění, které je skryté z UKAŽe - blíže viz Skrývání záznamů z Discovery.

Jednotlivé kroky pro deduplikaci v MDE

Deduplikovat můžeme jen dva jednoznačně duplicitní samostatné záznamy, které nespadají výše do skupiny c) či d). Pokud jsme přesvědčeni, že se jedná o duplicitu, pak při deduplikování postupujeme dle níže uvedených kroků:

1) Je vždy nutné zkontrolovat oba záznamy a posoudit, který záznam je kvalitnější. K němu se bude deduplikovat druhý (sekundární) záznam.

2) Je nutné předem zjistit, zda neobsahují bib. záznamy totožné holdingy - viz níže Duplicitní holdingy.

3) Kvalitní záznam je nutné zobrazit VLEVO.

4) Sekundární záznam je pak nutné mít zobrazený VPRAVO.

5) Klikneme na menu: Práce s celým záznamem - Sloučit a kombinovat.

6) Vybereme rutinu pro sloučení - ""PRAVIDLO PRO DEDUPLIKACI" - TO JE VELMI DŮLEŽITÉ.

7) Tímto pravidlem se spojí bib. záznamy v jeden a zároveň se spojí i inventář.

8) Všimněte si dalších nabídek v panelu sloučení:

Je možné si předem zobrazit, jak bude sloučený záznam vypadat.

Je uvedeno, kolik jednotek se přesune k primárnímu záznamu (včetně holdingu), příp. kolik objednávek a dalších položek.

Sekundární záznam je možné rovnou touto procedurou odstranit.

9) Do primárního záznamu se vloží ze sekundárního záznamu následující pole:

015

020

035

040

041

044

072

08X

5XX

6XX

7XX

8XX

9XX

Pole jsou vložena tehdy, pokud je primární záznam neobsahuje nebo pokud je primární záznam obsahuje i jen v mírně odlišné formě. Pokud jsou pole zcela totožná, pole nevloží. Pokud např. primární záznam obsahuje v poli 020 i $$q, ale sekundární jej neobsahuje, pak Alma vloží do primárního záznamu pole 020 ze sekundárního záznamu, protože se pole liší v tom, že v primárním záznamu je i $$q.

Všechna ostatní pole, která nejsou výše uvedena, se do primárního záznamu nevloží v žádném případě. Pokud je potřeba využít i další pole pro primární záznam - např. pole 240 či jiné, které není výše uvedeno, pak je nutné před deduplikací pole zkopírovat - nabídka menu "Editace záznamu" - Kopírovat pole (Ctrl+Shift+C) a vložit pole (Ctrl+Shift+V). Většinou je však primární záznam kvalitnější a toto není potřeba dělat.

V poli 035 je také vloženo MMSID ze sekundárního záznamu.

10) Po sloučení se zdvojí pole 040 - to je záměrné. Je potřeba z druhého výskytu pole okopírovat veškeré sigly knihoven UK, které v prvním výskytu chybí a vložit je do prvního výskytu pole 040 do $$d. Pak je nutné druhý výskyt pole 040 smazat.

Je nutné též záznam prohlédnout a v případě, že se do primárního záznamu dostala některá pole spíše zbytečně - např. další výskyt 020, další výskyt pole 700 s totožným jménem ale jinou rolí v $$4, další výskyty podobných poznámek - pak je nutné i tato pole odstranit, příp. upravit dle potřeby.

11) Při deduplikaci vznikne v primárním záznamu další výskyt pole 035, které obsahuje MMSID původně sekundárního záznamu. Tento výskyt pole je potřeba zachovat a nemazat.

12) Záznam je nutné uložit. K záznamu je nyní připojen inventář z původního sekundárního záznamu.

Duplicitní holdingy

Pokud při deduplikaci dvou bib. záznamů zjistíme, že výsledný záznam obsahuje totožné holdingy, musíme je též deduplikovat. K duplicitním holdingům může dojít v tom případě, kdy jedna knihovna vlastní např. dvě jednotky téhož titulu, jsou uloženy na stejném místě, nicm. jsou připojeny ke dvěma různým bib. záznamům. Může se to stát v případě deduplikace záznamů vícedílných monografií.

Postup

Poté, co deduplikujeme bib. záznamy, přesuneme z duplicitního holdingu jednotku/jednotky do holdingu, který si zvolíme jako primární. Poté je nutné prázdný holding odstranit.

1) Zobrazíme si seznam holdingů.

2) U druhého duplicitního holdingu v pořadí klikneme na tři tečky a na možnost Zobrazit jednotky.

3) Zobrazí se jednotka/jednotky v duplicitním holdingu. Je potřeba zaškrtnout výběr jednotky a v menu Spravovat jednotky zvolit Změnit holdingy.

4) Klikneme na Změnit holdingy, zobrazí se nám primární holding, do něhož přetahujeme jednotku/jednotky. (Pozor! pokud jsou na záznam připojeny i jiné holdingy, musíme vědět, do kterého holdingu jednotku/jednotky přetahujeme).

5) Označíme holding a klikneme na Vybrat.

6) Jednotka/jednotky se přesune/přesunou - zobrazí se hláška v zeleném okénku a stránka zůstane jinak prázdná bez jednotky/jednotek, protože byla/byly úspěšně přesunuta/přesunuty.

7) Klikneme na šipku zpět ze Seznamu jednotek

8) Zobrazí se seznam holdingů, z nichž jeden je prázdný.

9) Zaškrtneme prázdný holding a klikneme na Odstranit holdingy, vyskočí ještě zpráva o výmazu prázdného holdingu, kterou potvrdíme a je hotovo.

Deduplikace vícesvazkových monografií původně popsaných zdola

metodika popisu vícesvazkových monografií - viz stránka na wiki

Deduplikace vícesvazkových monografií, které byly původně zpracovány podle jednotlivých svazků, je komplikovanější. Před deduplikací záznamů je nutné respektovat níže uvedené kroky:

Před deduplikací bib. záznamů

1) Je potřeba ve všech jednotkách i cizích knihoven doplnit pole Číslování A a pole Popis dle jednotlivých svazků. Je potřeba zachovat stejný režim popisu kvůli možným rezervacím svazků.

2) Je nutné zvolit bib. záznam některého ze svazků jako primární a ten ještě předem aktualizovat tak, aby odpovídal zpracování shora. Je potřeba veškeré změny před deduplikací uložit. Pro aktualizaci záznamu je možné využít např. záznam ze souborného katalogu a použít funkci: kopírovat a sloučit - viz stránka na wiki

Deduplikace záznamů původně zpracovaných zdola

Dále pak postupujeme dle kroků uvedených pro deduplikaci běžných monografií - viz výše. Jen je nutné zohlednit, že se ze sekundárního záznamu budou do primárního dostávat informace k jednotlivým svazkům zvlášť. To je vždy nutné individuálně upravit.

Školení deduplikace

prezentace, verze 2: Soubor:Duplicity a jak je poznat verze2.pdf