Difference between revisions of "How does searching in UKAŽ (generally) work?"

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search
(Založena nová stránka s textem „UKAŽ offers several ways (options) to search. In addition to simple and advanced search, it is possible to use browse search as well. At the same time, th…“)
 
Line 22: Line 22:
 
You can enter one or more keywords, document title, author name and book’s ISBN or ISSN in the search box.  
 
You can enter one or more keywords, document title, author name and book’s ISBN or ISSN in the search box.  
  
Search terms can be combined with [https://wikisofia.cz/wiki/Booleovsk%C3%A9_oper%C3%A1tory Boolean operators'] (written in words - ‘AND’, ‘OR’ and ‘NOT’) and you can work with '''Wildcard characters''' or enter a search query as a '''phrase''' (using quotes).
+
Search terms can be combined with [https://wikisofia.cz/wiki/Booleovsk%C3%A9_oper%C3%A1tory Boolean operators'] (written in words - ‘AND’, ‘OR’ and ‘NOT’) and you can work with [https://knowledge.exlibrisgroup.com/Primo/Product_Documentation/020Primo_VE/Primo_VE_(English)/150End_User_Help/01Performing_Basic_Searches_in_Primo_VE#Searching_Using_Wildcard_Characters Wildcard Characters] or enter a search query as a '''phrase''' (using quotes).
Vyhledávací výrazy je možné spojovat [https://wikisofia.cz/wiki/Booleovsk%C3%A9_oper%C3%A1tory booleovskými operátory] (zapsanými slovy - AND, OR a NOT) a můžete pracovat se '''zástupnými znaky''' (tzv. [https://knowledge.exlibrisgroup.com/Primo/Product_Documentation/020Primo_VE/Primo_VE_(English)/150End_User_Help/01Performing_Basic_Searches_in_Primo_VE#Searching_Using_Wildcard_Characters Wildcard Characters]) nebo zadávat vyhledávací dotaz jako '''frázi''' (pomocí uvozovek).
+
 
 +
When you enter a query, the search bar can '''suggest keywords''' while always showing '''options to restrict your search''' to certain search slots (see above). If you want to limit the search to, for example, only documents from the CU library holdings, select the appropriate query variant with the given slot.  
  
Při zadávání dotazu vyhledávací pole může '''našeptávat klíčová slova''' a zároveň vždy ukazuje '''možnosti omezení vyhledávání''' na určité vyhledávací sloty (viz výše). Chcete-li vyhledávání omezit např. pouze na dokumenty z fondů knihoven UK, vyberte příslušnou variantu dotazu s daným slotem.
 
 
<gallery>
 
<gallery>
UKAZ Simple-search.png|UKAŽ > Příklad jednoduchého vyhledávání (autor a název)
+
UKAZ Simple-search.png|UKAŽ > Example of simple search (author and title)  
UKAZ Simple-search2.png|UKAŽ > Příklad jednoduchého vyhledávání (klíčové slovo)
+
UKAZ Simple-search2.png|UKAŽ > Example of simple search (keyword)  
UKAZ Simple-search3.png|UKAŽ > Příklad jednoduchého vyhledávání (dotaz s booleovskými operátory s zástupnými znaky)
+
UKAZ Simple-search3.png|UKAŽ > Example of simple search (query with Boolean operators with Wildcard characters)  
 
</gallery>
 
</gallery>
===Pokročilé vyhledávání===
 
Pro složitější rešerše je vhodné použít '''pokročilé vyhledávání''', které umožňuje přesně specifikovat, v jakých popisných údajích mají být zadaná klíčová slova vyhledávána, vztah mezi více klíčovými slovy (vyjádřený pomocí booleovských operátorů  - AND, OR a NOT), omezit výsledky dle data vydání, jazyku a druh dokumentu.
 
  
Kromě možnosti výběru konkrétního pole (viz nabídka '''Filtry vyhledávání'''), ve kterém chcete vyhledávat, můžete v pokročilém rozhraní specifikovat, jak/kde se má Vámi zadaný vyhledávací termín v daném poli vyskytovat. V nabídce jsou tyto možnosti
+
===Advanced search===
# '''Obsahovat''' - vyhledá záznamy, kde se ve vybraném poli vyskytuje Vámi zadaný termín (bez ohledu na to, zda pole obsahuje i nějaké jiné slovo)
+
For more complex searches, it is advisable to use '''advanced search'''.  That allows you to specify exactly in which descriptive data the keywords should be searched, the relationship between multiple keywords (expressed using Boolean operators - AND, OR and NOT), and limit results by release date, language and document type.
# '''Je (přesně)''' - vyhledá pouze ty záznamy, kde se ve vybraném poli Vámi zadaný termín vyskytuje tak, jak jste jej přesně zadali (bez jiných slov, v daném pořadí)
+
 
# '''Začíná na (pouze pro Název)''' - vyhledá pouze ty záznamy, u nichž je zadaný termín na začátku řetězce ('''Pozor''': funguje pouze v kombinaci s polem '''Název''')
+
In addition to the option to select a specific field in which you want to search (see the ‘Search filters’ menu), you can specify how/where should your searched term appear in that field. These options are available:
 +
# '''Contain''' - searches for records where your entered term appears in the selected field (regardless of whether the field also contains any other words)  
 +
# '''Is (exact)''' - searches only those records where the entered term appears in the selected field exactly as you entered it (without other words, in the given order)
 +
# '''Starts with (titles only)''' - searches only those records for which the specified term is at the beginning of the chain ('''Notice''': this only works in combination with the '''‘Name’''' field)
  
== Prohlížení rejstříků ==
+
==Browse search==
Prohlížení rejstříků vrací abecední seznam (založený na zvoleném restříku a vyhledávaném termínu). Vyhledané výsledky na seznamu vedou na přehled souvisejících záznamů UKAŽ.  
+
Browsing the searches returns an alphabetical list (based on the selected search and the search term). The search results in the list lead to an overview of related records UKAŽ.  
  
V centrálním vyhledávači UKAŽ je k dispozici rejstřík '''autorský''', '''názvový''' a rejstřík '''edic'''.
+
The central search engine UKAŽ has available '''Author''', '''Title''' and '''Series''' index.  
  
{{Note|2=Při prohlížení autorského rejstříku je nutné zadávat jméno autora ve tvaru Příjmení, Jméno.}}
+
{{Note|2=When viewing the Author index, it is necessary to enter the author's name in the form of ‘Surname, First name’.}}
{{Note|2=Při prohlížení názvového rejstříku je u anglických názvů doporučeno vyhledávat bez členů (a, an, the).}}
+
{{Note|2=When viewing the Title index, it is recommended to search for English titles without articles (a, an, the).}}
  
== Další návody ==
+
==More instructions==
[https://knowledge.exlibrisgroup.com/Primo/Product_Documentation/020Primo_VE/Primo_VE_(English)/150End_User_Help/01Performing_Basic_Searches_in_Primo_VE Performing Basic Searches in Primo] (návod producenta systému k jednoduchému vyhledávání, v angličtině)
+
[https://knowledge.exlibrisgroup.com/Primo/Product_Documentation/020Primo_VE/Primo_VE_(English)/150End_User_Help/01Performing_Basic_Searches_in_Primo_VE Performing Basic Searches in Primo] (instructions to the simple search from the provider of the system)
  
[https://knowledge.exlibrisgroup.com/Primo/Product_Documentation/020Primo_VE/Primo_VE_(English)/150End_User_Help/02Performing_Advanced_Searches_in_Primo_VE Performing Advanced Searches in Primo VE] (návod producenta systému k pokročilému vyhledávání, v angličtině)
+
[https://knowledge.exlibrisgroup.com/Primo/Product_Documentation/020Primo_VE/Primo_VE_(English)/150End_User_Help/02Performing_Advanced_Searches_in_Primo_VE Performing Advanced Searches in Primo VE] (instructions to the asvanced search from the provider of the system)
[[Category:Discovery - uživatelé]]
+
[[Category:Discovery - users]]
[[Category:Vyhledávání]]
+
[[Category:Search]]

Revision as of 15:40, 15 February 2022

UKAŽ offers several ways (options) to search. In addition to simple and advanced search, it is possible to use browse search as well. At the same time, there are various search "tricks" that you can use when entering a search term (query) and effectively refine (or expand) your search.

Simple and advanced search

The simple and advanced search interface allows you to perform searches on the search terms (queries) you have entered.

With your query, you can either search all available records of printed, digitized and electronic documents, or with the help of ‘allocated search’ you can limit the range of data to be searched. By default, the search engine is set to everywhere, but you can also select different options when entering a search query:

  • In the holdings of the CU = searches for printed documents from the holdings of the CU libraries
  • In eResources CU = searches electronic and digitized / digital documents from CU holdings and online databases.
You can enter your query in the UKAŽ search bar not only via the keyboard, but also via voice search. For voice search, click on the microphone icon next to the magnifying glass in the search bar, select from the drop-down list the language in which you will enter the query, and then say the keyword. Notice: This option is only available in Google Chrome.

Simple search

The simple search interface is available on the home page of the central search engine UKAŽ by default.

You can enter one or more keywords, document title, author name and book’s ISBN or ISSN in the search box.

Search terms can be combined with Boolean operators' (written in words - ‘AND’, ‘OR’ and ‘NOT’) and you can work with Wildcard Characters or enter a search query as a phrase (using quotes).

When you enter a query, the search bar can suggest keywords while always showing options to restrict your search to certain search slots (see above). If you want to limit the search to, for example, only documents from the CU library holdings, select the appropriate query variant with the given slot.

Advanced search

For more complex searches, it is advisable to use advanced search. That allows you to specify exactly in which descriptive data the keywords should be searched, the relationship between multiple keywords (expressed using Boolean operators - AND, OR and NOT), and limit results by release date, language and document type.

In addition to the option to select a specific field in which you want to search (see the ‘Search filters’ menu), you can specify how/where should your searched term appear in that field. These options are available:

  1. Contain - searches for records where your entered term appears in the selected field (regardless of whether the field also contains any other words)
  2. Is (exact) - searches only those records where the entered term appears in the selected field exactly as you entered it (without other words, in the given order)
  3. Starts with (titles only) - searches only those records for which the specified term is at the beginning of the chain (Notice: this only works in combination with the ‘Name’ field)

Browse search

Browsing the searches returns an alphabetical list (based on the selected search and the search term). The search results in the list lead to an overview of related records UKAŽ.

The central search engine UKAŽ has available Author, Title and Series index.

When viewing the Author index, it is necessary to enter the author's name in the form of ‘Surname, First name’.
When viewing the Title index, it is recommended to search for English titles without articles (a, an, the).

More instructions

Performing Basic Searches in Primo (instructions to the simple search from the provider of the system)

Performing Advanced Searches in Primo VE (instructions to the asvanced search from the provider of the system)