Revision history of "Jak si změním afiliaci?"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 10:28, 29 June 202215349586 talk contribs 639 bytes +639 Založena nová stránka s textem „==Studuji/pracuji na více fakultách. Je potřeba provést nějaké další nastavení, abych mohl(a) využívat bez problému EIZ?== Z důvodu neúplné…“