Dodání dokumentu, fakturace

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

Dodaný dokument je potřeba v modulu Akvizice přijmout, aby byl akviziční proces ukončen a dokument byl čtenářům zpřístupněn v Primu. Ukončení procesu akvizice by mělo být ukončeno přidáním faktury. Nezáleží na tom, jestli nejdříve přijmete dokument a pak připojíte fakturu, nebo opačně.

Přijetí jednotky

Přes menu Akvizice - Přijmout se dostanete na obrazovku se seznamem dokumentů, které jsou objednané, objednávka je odeslána a stačí je přijmout. Zde je možné si vybrat, zda chcete přijmout jednorázově objednaný dokument (obvykle monografie, záložka Jednorázové) nebo pokračující zdroj (obvykle číslo seriálu, záložka Pokračující předplatné).

Jednorázový příjem dokumentu

Zde je seznam titulů, u kterých bylo při zakládání objednávky zvolena možnost, že se jedná o jednorázový nákup. Typicky zde budou objednávky monografií. Objednávky lze přijmout naráz pomocí tlačítka Přijmout vše nebo po jednom buď pomocí tlačítka Přijmout nebo u titulu v menu se třemi tečkami je též volba Přijmout. Po kliknutí na Přijmout Alma ohlásí, že proces příjmu byl dokončen a titul ze seznamu objednávek na příjem zmizí.

U titulu je v menu se třemi tečkami volba Spravovat jednotky. Po kliknutí na toto tlačítko se Vám zobrazí seznam jednotek, které byly objednány. Zde lze u konkrétní jednotky rovnou změnit čárový kód. V menu se třemi tečkami je volba Upravit položku inventáře, pomocí níž se dostanete do Editoru fyzických jednotek, kde můžete jednotky dle potřeby upravit (přidat signaturu, výpůjční pravidla apod.).

Pokud jste upravili jednotku/jednotky a chcete proces přijmu ukončit, klikněte na Uložit a přijmout. Pokud chcete pouze uložit změny, ale jednotka ještě není fyzicky k dispozici, tak klikněte na Uložit. Tlačítkem Zpět žádnou změnu neuložíte.

Při přijmu pozor na volbu "Ponechat v oddělení". Pokud ho zaškrtnete, tak proces akvizice nebude příjmem dokumentu ukončen.

Alma bude takové jednotky nadále považovat za rozpracované a při editaci jednotky se objeví zpráva: "Vezměte prosím na vědomí následující: Jednotka je v procesu zpracování, přesunutím jednotky zrušíte žádosti, pokud jednotku nelze v novém umístění vyžádat. Opravdu chcete provést tuto akci?" Jednotky, které jsou byly "ponechány v oddělení", najdete v menu Akvizice - Akviziční oddělení - jednotky. Po kliknutí na toto menu musíte nejprve změnit v části Proces zpracování - typ na Acquisition technical services. Pak teprve uvidíte jednotky, které jsou sice přijaté, ale pro Almu stále v akvizičním procesu. Ten zrušíte přes menu se třemi tečkami, kde si vyberte možnost Hotovo.

Pokračující předplatné

Přijetí jednotek pro pokračující zdroje je stejné jako v případě jednorázového příjmu dokumentů. Jediná změna je to, že je nejprve potřeba vygenerovat predikované jednotky v holdingovém záznamu.

Dále v menu - Akvizice - Přijmout - si zvolíte kartu - Pokračující předplatné.

Najdete si titul, u nějž chcete přijmout dodaná čísla. Přes tři tečky je nutné kliknout na "Spravovat jednotky". U seriálů nesmíme kliknout na "přijmout".

V daším kroku je možné upravit ČK jednotek a je možné přijmout tolik čísel, kolik je dodáno, tedy jedno i více naráz.

Fakturace objednávky

Faktura objednávky se připojuje v menu Akvizice - Vytvořit fakturu. Po kliknutí na toto menu se Vám objeví obrazovka Vybrat proces vytvoření faktury, kde je potřeba vybrat objednávku, ke které se má připojit faktura. Objednávku lze buď připojit Ručně nebo Z nákupní objednávky. Doporučujeme přednostně volbu Z nákupní objednávky, protože se údaje z objednávky automaticky promítnou do faktury a stačí je případně jen upravit. Níže jsou popsány oba způsoby připojení faktur.

Připojení faktury pomocí volby Z nákupní objednávky

Na obrazovce Vybrat proces vytvoření faktury si vyberte volbu Z nákupní objednávky a klikněte na Další. Na další obrazovce je potřeba do řádku Vybrat nákupní objednávku zadat číslo objednávky. Pomocí ikony seznamu lze číslo objednávky dohledat. V seznamu se dá hledat dle více různých kritérii jako např. dle dodavatele, knihovny nebo rozpočtu. Vyhledávat lze i podle názvu objednaného dokumentu, bohužel ve výsledku vyhledávání se název dokumentu nezobrazí, zobrazí se jen číslo objednávky. Kliknutím na řádek s příslušnou objednávkou je záznam vybrán do pole Vybrat nákupní objednávku a jako další krok je potřeba kliknout na tlačítko Uložit.

Na obrazovce Podrobnosti faktury se jako první zobrazí záložka Položky faktury, kde se přebere cena z objednávky, kterou je možné pomocí menu se třemi tečkami upravit. Dále je možné přidat další položky faktury jako cena za dopravu, cenu pojištění, režijní náklady apod. Všechny ceny se upravují pomocí menu se třemi tečkami vedle jednotlivých položek. Pomocí volby Přidat položku faktury lze doplnit další položky pro náklady pokud by výše vyjmenované nedostačovalo.

Na záložce Shrnutí lze změnit Číslo faktury (Alma automaticky pole vyplňuje číslem objednávky). Dále je možné upravit Datum faktury a Datum splatnosti faktury. Další položky není potřeba měnit.

Stručný popis dalších záložek:

  • Upozornění - pokud by po uložení byla položka, která by vyžadovala kontrolu nebo Alma něco z faktury vyhodnotila jako chybu, tak to bude uvedeno zde
  • Historie - jedná se o historii změn záznamu faktury
  • Poznámky - pokud by si knihovna potřebovala přidat vysvětlující poznámku k faktuře
  • Přílohy - lze si do Almy uložit k faktuře přílohu (např. elektronickou verzi faktury, kterou knihovna dostala).

Pokud jsou všechny změny dokončeny, je potřeba kliknout na volbu Uložit a pokračovat. Faktura teď bude ve stavu Čekání na faktury k platbě.

Připojení faktury pomocí volby Ručně

Fakturu lze připojit k objednávce i pomocí volby ručně. Na obrazovce Vybrat proces vytvoření faktury si vyberte volbu Ručně a klikněte na Další. Na další obrazovce se zobrazí Podrobnosti faktury, kde je nutné vyplnit tyto povinné údaje: Číslo faktury, Datum faktury, Dodavatel, Celková částka, Vlastník. Po vyplnění těchto údajů je pro další zpracování nutné kliknout na Uložit a vytvořit položky faktury. Po kliknutí se dostanete na záložku Položky faktury, kde je potřeba propojit fakturu s objednávkou. K tomu slouží volba Přidat položku. Po kliknutí na tuto volbu se zobrazí formulář, kde v části Položka nákupní objednávky je potřeba vyplnit číslo objednávky (ať už ze seznamu nebo ručně pokud ho víte). Pro uložení použijte volbu Přidat a zavřít. Takto lze přidat více objednávek od jednoho dodavatele.

Ukončení procesu fakturace (zaplacení v Almě)

Faktura, která je připojená k objednávce, přejde do stavu, kdy čeká na zaplacení. Seznam faktur k zaplacení najdete v menu Akvizice - Příjem a fakturace - Čeká se na platbu. Faktura musí být v Almě zaplacena, aby byla příslušná částka odečtena z rozpočtu. Faktury, které čekají na zaplacení, jsou obvykle v záložce Nepřiřazeno. Aby bylo možné změnit stav faktury na zaplaceno, je potřeba u příslušné faktury kliknout na menu se třemi tečkami a vybrat si možnost Upravit. Po kliknutí na tuto volbu se Vám zobrazí shrnutí faktury a ve spodní části jsou uvedeny Platební údaje, kde je potřeba změnit Stav platby z Nezaplaceno na Zaplaceno. Po kliknutí na Uložit a pokračovat je proces fakturace ukončen.

Odstranění faktury

Nelze odstranit fakturu, která je ve stavu Čeká se na platbu. Takovou fakturu je potřeba dostat do stavu Probíhá kontrola, aby bylo možné jí smazat.

Jděte do menu Akvizice - Čeká se na platbu. Tam si najděte fakturu, kterou chcete smazat, a v menu se 3 tečkami vyberte volbu Nastavit zpět na hodnocení. Pak jděte do menu Akvizice - Kontrola (faktura). Tam si najděte fakturu, kterou chcete smazat, a v menu se třemi tečkami vyberte volbu Odstranit. Pak se faktura smaže.

Vyhledání objednávky

Všechny objednávky lze vyhledávat pomocí jednoduchého vyhledávání, kdy je potřeba si vybrat "Položky objednávky" a zpřesnit na "Vše". Pak systém vyhledává jak v číslech objednávek, tak dle čísel spojených objednávek, dle dodavatele, dle kódu rozpočtu apod. Pokud hledání chcete omezit pouze na jednu konkrétní objednávku (začínající na POL-), tak si vyberte volbu Referenční číslo nákupní objednávky.