Metodika zpracování vícesvazkových monografií a souborů učebnic

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

- Popis vícesvazkových monografií na stránkách NK ČR: metodika (upd. 2019 dle RDA).

- Popis souborů učebnic a pracovních sešitů na stránkách NK ČR: metodika (upd. březen 2019).

Instrukce pro UK vycházejí z výše citovaných metodik přijatých pracovní skupinou pro jmenné zpracování.

Popis vícesvazkových monografií "zdola"

Vícesvazková monografie je několikadílná publikace s konečným počtem částí. Každý díl se zpracovává zvlášť do bibliografického záznamu. Stručně se tomuto typu zpracování říká popis zdola.

V názvových údajích v poli 245 uvádíme v $$a hlavní název, který je vesměs společný pro všechny díly a v podpolích $$n a $$p se uvádí označení dílu/části a název dílu/části. Je důležité název části uvést též samostatně do pole 246 s druhým ind. s hodnotou "0". Pokud označení dílu/části chybí, zapíše se pouze v poli 245 do podpole $$p název dílu/části.

Označení i název části/dílu musí pocházet ze stejného pramene popisu a stejného vydání.

Zápis označení a názvu části řeší dotazy ke katalogizaci:

- č. 644 - řeší opakování podpolí $$n, $$p v případě výskytu více názvů částí

- č. 655 - doplnění k dotazu č. 644, se zaměřením na soubory učebnic - viz níže

Pokud je přiděleno ISBN pro soubor i ISBN pro jednotlivé díly/části, v prvním výskytu pole 020 se zapíše ISBN souboru a v dalším výskytu pole ISBN části/dílu. V podpoli $$q je vhodné uvést vysvětlivku do kulaté závorky.

V poli 910 je uvedena sigla knihovny, která dokument vlastní.

Zpracování se nijak výrazně neliší od jiných běžných monografií.

Příklad

245 10 $$aÚstavní právo a státověda. $$nDíl 1, $$pObecná státověda / $$cVáclav Pavlíček, Věra Jirásková a kolektiv

246 30 $$aObecná státověda

Údaje v jednotkách

Doporučujeme odlišit jednotlivé díly v signatuře za lomítkem.

Popis vícesvazkových monografií "shora"

Pokud díly/části vícesvazkové monografie nemají různé tvůrce s hlavní odpovědností a nemají vlastní významné názvy, příp. tyto názvy částí nejsou významné pro vyhledávání, pak se takové vícesvazkové monografie zpracovávají shora. Jedná se většinou o slovníky, encyklopedie, které byly vydány v jednotlivých svazcích spíše z technických, nikoli obsahových důvodů.

Příklady "nevýznamných" názvů částí: A-D, Pro/Ž, 1910-1920, Texty, Tabulky aj.

Popis shora

Vytvoří se jeden bibliografický záznam pro všechny díly/části.

V poli 008 na pozici "6" se uvede kód "m" v případě, že jsou díly vydány v různých letech.

Na pozici 07-10 - počínající rok vydání vícesvazkové monografie.

Na pozici 11-14 - konečný rok vydání vícesvazkové monografie.

Do názvových údajů v poli 245 se uvede pouze hlavní název a příp. podnázev.

V poli 264, v podpoli $$c se uvede rozsah roku vydávání, pokud jsou svazky vydávány v různých letech.

Do pole 300 se uvede počet svazků a v případě průběžného stránkování v kulatých závorkách i celkový počet stran.

V poli 505 se rozepíše označení jednotlivých dílů i s nevýznamnými názvy, může se zapsat rok vydání a počet stran.

Způsob zápisu velkých písmen v poli 505 řeší dotaz č. 716.

V poli 910 je uvedena sigla knihovny, která vlastní alespoň jeden z dílů/částí vícesvazkové monografie a v podpoli $$s musí být uvedeno, které díly/části vlastní.

Příklad

245 10 $$aBiochemie pro studující medicíny / $$cMiroslav Ledvina, Alena Stoklasová, Jaroslav Cerman

264 #1 $$aPraha : $$bUniverzita Karlova, nakladatelství Karolinum, $$c2020

300 ## $$a2 svazky (546 stran) : $$bilustrace ; $$c23 cm

505 0# $$aI. díl (kapitola 1-13). 2020. 269 stran -- II. díl (kapitola 14-23). 2020.Strana 275-546

910 ## $$aHKD001 $$s Díl 1

910 ## $$aABD113 $$s Díl 1-2

Údaje v jednotkách

Pole číslování A obsahuje číselné označení dílu/svazku (obsahuje pouze číslovku), v případě hlubšího hierarchického větvení lze využít i číslování B. Pole popis obsahuje i slovní označení dílu. Doporučujeme odlišit jednotlivé díly v signatuře též za lomítkem.

V poli popis je vždy nutné držet naprosto jednotný popis jednotlivých svazků kvůli rezervacím.

Máme-li např. v knihovně dvě jednotky pro svazek 3, pak v obou jednotkách je nutné použít jednotný popis, např.: Svazek 3. Pokud je totiž vyplněno pole popis, v Almě se rezervují jednotlivé svazky a ne celý titul. Alma seskupí svazky do jedné skupiny podle pole popis a na tu se pak tvoří daná rezervace.

Soubory učebnic

Učebnice pro základní a střední školy jsou někdy vydávány v souborech, které obsahují jak samotné učebnice, tak i pracovní sešit či příručku pro učitele. Doporučujeme tyto soubory zpracovávat shora do jednoho bib. záznamu.

Do pole 245 se zapíše hlavní název do $$a, jehož součástí bývá i číselné označení stupně vzdělání. Označení stupně vzdělání se zde nechápe jako označení části, proto je součástí hlavního názvu.

Do pole 505 rozepíšeme jednotlivé části souboru.

Do pole 910, $$s zapíšeme, které části vlastníme.

Příklad

245 10 $$a Český jazyk 3

245 10 $$a English 1

505 0# $$a Učebnice -- Pracovní sešit

910 ## $$a ABD001 $$s Učebnice, pracovní sešit

Údaje v jednotkách

Do pole popis zapište Učebnice, Pracovní sešit a pod.

V poli popis je vždy nutné držet naprosto jednotný popis jednotlivých svazků kvůli rezervacím. Máme-li např. v knihovně dvě jednotky pro Pracovní sešit, pak v obou jednotkách je nutné použít jednotný popis, např.: Pracovní sešit. Pokud je vyplněno pole popis, v Almě se rezervují jednotlivé svazky a ne celý titul. Alma seskupí svazky do jedné skupiny podle pole popis a na tu se pak tvoří daná rezervace.

Co dělat, když

Máme jen jeden díl/část

Pokud se jedná o díl vícesvazkové monografie, která by se měla popisovat shora, pak vytvoříme bib. záznam shora pro celou monografii. Pokud známe údaje o všech svazcích, zapíšeme je do pole 505, příp. roky vydání 264 atd.

Do pole 910 však napíšeme za vlastní siglu do podpole $$s pouze ten svazek, který vlastníme a jednotku vytvoříme pouze pro náš svazek.

Zatím vyšel pouze první díl

Pokud se jedná o díl vícesvazkové monografie, která by se měla popisovat shora, pak vytvoříme bib. záznam shora.

Do pole 008 dáme kód "m" na pozici 06, 7-10 - rok vydání prvního svazku, 11-14 - "9999" (otevřené datum vydání).

Do pole 264 $$c zapíšeme též otevřené datum vydání.

Do pole 300 pouze slovo "svazky" bez počtu dílů.

Do pole 505 údaje k prvnímu dílu.

Do pole 910 vlastnictví prvního dílu.

Monografie má být zpracována shora a v Almě je zpracován jeden díl zdola

Bib. záznam přepracujeme tak, aby tvořil popis shora. V případě duplicit je nahlašte přes Redmine na Úk UK.

Pokud v záznamu (a tak to bude nejčastější) figuruje již sigla některé z knihoven, je potřeba za tuto siglu do $$s zapsat svazky, které knihovna vlastní. To zjistíme dle jednotek.

V Almě je zpracována monografie duplicitně shora i některé díly zdola

Je nutné záznamy deduplikovat, MMSID pošlete přes Redmine do Úk UK.

Jeden díl byl bez významného názvu a další díly významný název mají

Záznamy přepracujeme na popis "zdola". Je potřeba přetáhnout příslušné jednotky k příslušným bib. záznamům. Pokud se jedná o jednotky jiných dílčích knihoven, přes Redmine se obraťte na Úk UK.

Většina dílů nemá významný název, jeden z dílů významný název má

Situaci lze vyřešit společným záznamem shora pro všechny svazky, informaci o svazku s významným  názvem uvedeme v poznámce 500, v rozpise též v poli 505 a název části pro vyhledání uvedeme v poli 246.

U dalších svazků se změní autorská odpovědnost

Změnu odpovědnosti během vydávání vícesvazkového díla (popisovaného shora) je možné řešit poznámkou 500 s informací, od kterého dílu se mění odpovědnost a "nového" autora/editora je vhodné uvést ve vedlejším záhlaví. U vícesvazkové monografie popisované shora, kde jsou na titulní stránce uváděni další přispěvatelé (obvykle editoři), kteří se často mění, je možné zapsat pouze ty z prvního svazku a poznámku „Editoři se mění“ - viz Metodika, s. 79.

Katalogizujeme poslední svazek monografie

Pokud zpracováváme poslední svazek monografie, která je zpracována shora, pak je nutné:

- do pole 008 na pozici 11-14 - doplnit konečný rok vydání

- uzavřít roky vydání v poli 264, $$c

- v poli 300 doplnit počet svazků

- v poli 505 doplnit poslední svazek

- v poli 910, $$s doplnit svazky, které daná knihovna vlastní