Revision history of "Obecná nastavení MVS"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 10:37, 15 November 202217701055 talk contribs 877 bytes +877 Založena nová stránka s textem „MVS modul je momentálně nastaven jen na komunikaci pomocí e-mailu. Nejsou nastaveny žádné lokalizace nebo jiné komunikační protokoly (ani ISO ani…“ Tag: Visual edit