Přidělování Čísla České národní bibliografie

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

https://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/sluzby-souborneho-katalogu-cr/cislo-cnb-v-sk-cr

Číslo ČNB

Číslo České národní bibliografie (dále jen čČNB) je český národní identifikátor zavedený roku 2010 pro potřeby jednoznačné identifikace bohemikální produkce 19.-.21. století. Uvádí se v poli 015 bibliografického formátu MARC 21.

V podpoli $$a je uvedeno platné čČNB, v podpoli $$z se uvádí neplatné čČNB.

Pokud dokument nemá čČNB přidělen a jedná se o produkci vydanou na našem území mezi 19.-.21. století, lze o čČNB zažádat prostřednictvím služeb SK ČR. Podmínkou je tedy, aby záznam byl do SK ČR poslán.Pokud např. pro potřeby digitalizace potřebujete, aby se záznam do SK ČR dostal, zažádejte o to Ústřední knihovnu skrze Redmine. Záznam zašleme zvlášť.

Přidělování čČNB

Na stránkách Souborného katalogu ČR je uveden následující výčet publikací, které čČNB nezískávají:

"Do kategorie dokumentů zpracovávaných pro ČNB nepatří tzv. šedá literatura (tj. nepublikované a polopublikované dokumenty, které nejsou běžně dostupné prostřednictvím knižního trhu): nepublikované vysokoškolské a habilitační práce, výroční zprávy institucí a škol, katalogy a programy veletrhů a festivalů, katalogy aukcí, katalogy výstav, které nejsou distribuovány prostřednictvím knižního trhu (do této kategorie nespadají katalogy typu monografie umělce...), divadelní programy, komerční katalogy, firemní adresáře a seznamy inventáře, včetně přírůstků knihoven, nepublikované výzkumné zprávy, propagační materiály (turistické, politické - např. volební, obchodní), pozvánky, interní dokumenty apod."

I když publikace nezíská čČNB, může být digitalizována, to není překážka.

Elektronické verze tištěných knih nemají zatím přiděleno čČNB. V záznamech e-verzí proto nenechávejte čČNB tištěné verze

Separáty, konvoluty, polopublikované zdroje z UK

1) Separáty

Pokud byl separát oficiálně vydán, má svoji obálku, či titulní stránku, je opatřen nakladatelskými údaji, čČNB získá.

Pokud separát vznikl jen jako interní otisk nebo je to nepublikovaný zdroj, pak čČNB nezíská.

2) Konvoluty

Přívazky zpracováváme v našem katalogu duplicitně. Obecně bib. záznam přívazku by čČNB obsahovat neměl, i když se jedná o publikaci, která jinak samostatně čČNB přiděleno má.