Metadata editor

From Alma WiKi
Jump to navigation Jump to search

Pro vlastní katalogizaci zdrojů slouží tzv. metadata editor (dále jen MDE). V něm je možné zpracovávat bibliografické záznamy, holdingové záznamy i záznamy jednotek. Dále slouží metadata editor pro tvorbu pravidel a šablon.

V rámci naší univerzity v MDE zpracováváme veškeré fyzické fondy. Fondy v online elektronické formě jsou většinou aktivovány z komunitní zóny a v MDE se žádným způsobem neupravují (nesmějí upravovat!). Pokud nebudou moct být aktivovány, protože např. ve znalostní bázi chybějí, pak prosím sledujte metodiku zpracování elektronických a fyzických fondů.

Jak otevřít MDE

Mde ik 2.jpg

Do MDE lze vstoupit těmito způsoby:

1) ze svislého menu: zdroje -> otevřít editor metadat

2) v rámci svislého menu vlevo dole - ikonka MDE

3) Pokud si vyhledáme libovolný bibliografický záznam, který chceme v MDE upravit, tak kliknutím na tlačítko "upravit záznam" se též MDE rovnou otevře a zobrazí záznam k úpravě.

Hlavní menu v MDE

V levém horním rohu MDE jsou k dispozici tři základní nabídky:

 • záznamy
 • šablony
 • pravidla


Záznamy se myslí jak bibliografické, holdingové tak i autoritní. Je potřeba vždy dávat pozor na to, která z nabídek je zrovna aktivní - označena modře. V sekci šablony je možné používat či vytvářet šablony pro všechny typy záznamů - bibliografické, holdingové i autoritní. K dispozici je možnost tvořit si šablony vlastní v rámci oddílu "Soukromý". V oddíle "Sdílené" jsou k dispozici šablony celé univerzitě. V rámci oddílu "Komunita" jsou k dispozici šablony i z dalších knihoven. V sekci pravidla najdete normalizační, indikační, slučovací a další pravidla. Opět je zde nabídka soukromých, sdílených a komunitních. Pro běžnou katalogizační práci tato sekce není potřeba, využijí ji spíše systémoví knihovníci.

Zaznam.jpg

Výběr bibliografického záznamu k úpravě

Abychom mohli bibliografický záznam upravit, nejdříve je nutné si jej vyhledat v rámci základního či pokročilého vyhledávání. Po zobrazení bib.záznamu je možné rovnou kliknout na tlačítko "upravit záznam". Tímto krokem se bibliografický záznam rovnou otevře v MDE. Pokud si potřebujeme "nasbírat" více záznamů k úpravě, je možné zvolit tlačítko "odeslat do MDE", čímž si bibliografické záznamy připravíme a poté vstoupíme do MDE a můžeme je postupně upravit. Pokud si po vyhledání nejdříve chceme záznam důkladněji prohlédnout, klikneme na název dokumentu (je to hypertextový odkaz) a zobrazí se nám marcovský záznam s dalšími informacemi. Z tohoto zobrazení je též možné kliknout na upravit záznam nebo odeslat do MDE.

Upr 1.jpg
Pokud si po vyhledání nejdříve chceme záznam důkladněji prohlédnout, klikneme na název dokumentu (je to hypertextový odkaz) a zobrazí se nám marcovský záznam s dalšími informacemi. Z tohoto zobrazení je též možné kliknout na tlačítko upravit záznam nebo tlačítko odeslat do MDE.

Úprava bibliografického záznamu

Pokud po vyhledání bib.záznamu kliknete na tlačítko "upravit záznam", rovnou se daný záznam otevře k úpravě. Pokud jste si záznam původně "odeslali do MDE", najdete jej v levém sloupci MDE připraven pro úpravu s označením "odesláno".

Práce se záznamem

Po otevření záznamu k úpravě se aktivují všechny položky menu v části MDE nad záznamem. Nejdůležitější jsou tři položky menu:

 • uložit
 • práce s celým záznamem
 • editace záznamu.
Kat.jpg

Menu - Uložit

 • Uložit záznam (ctrl+s) - uloží záznam.
 • Uložit a uvolnit záznam (ctrl+alt+r) - uloží záznam a uvolní jej pro editaci jinými katalogizátory. Záznam též zmizí z nabídky v levém sloupci MDE.
 • Uložit koncept (ctrl+alt+s) - slouží pouze k uložení dosavadní práce. Záznam v této podobě není viditelný pro další uživatele.
 • Uložit jako šablonu - slouží pro případ, že si chceme uložit vlastní šablonu pro další bib. záznamy.
uložit

Menu - Práce s celým záznamem

 • Uvolnit záznam (alt+shift+r) - uvolní záznam z editace a z MDE, aniž by byl záznam uložen. !POZOR! je to jiná funkce než v menu "Uložit". Lze využít např. v případě, že si importujeme nepotřebný záznam, nebo otevřeme k editaci záznam, který nakonec neupravujeme.
 • Znovu načíst původní záznam - lze obnovit předchozí verzi záznamu. Vše, co jsme vytvořili nového, je původní verzí přepsáno.
 • Duplikovat záznam - duplikuje stávající záznam, lze využít např. v případě prvního a druhého vydání knihy.
 • Odvodit nový záznam - vytvoří nový záznam s linkovacím polem 773 nebo 775, které obsahuje údaje stávajícího záznamu. Lze využít např. pro katalogizaci článků z tištěných časopisů nebo přívazků.
 • Sloučit a kombinovat - využitelné při deduplikaci záznamů.
 • Ověřit (ctrl+u) - průběžně lze ověřit správnost údajů v záznamu.
 • Hledat shody (ctrl+m) - najde duplicity v bázi.
 • Zobrazit informace o propojení - používá se v případě záznamů, které obsahují pole v jiných písmech.
 • Přidat poznámku - přidá poznámku k bib. záznamu.
 • Přiřadit záznam jinému katalogizátorovi - pokud potřebujeme k záznamu připojit jiného katalogizátora.
 • Uvolnit přiřazení - pokud je záznam někomu přiřazen, toto přiřazení se zruší.
 • Uvolnit záznamy jiného katalogizátora - umožní uvolnit záznamy jiného katalogizátora k editaci.
 • Potlačit z Discovery - pokud potřebujeme, aby záznam nebyl v Discovery vyhledatelný.
 • Neumožnit externí vyhledávání - pro případ, že potřebujeme aby záznam nebyl vyhledatelný externími službami, příp. aby nebyl k dispozici přes z39.50.
 • Nastavit tagy správy - nepoužíváme.
 • Odstranit záznam (ctrl+d) - vymaže bib. záznam.
Prace zaznam.jpg

Menu - Editace záznamu

 • Přidat pole - F8
 • Odebrat pole - ctrl+F6
 • Přidat podpole - F9 nebo lze znaky "$$" napsat kombinací pravý alt+ů
 • Smazat podpole - běžně z klávesnice nebo označit myší a smazat
 • Editor formulářů - ctrl+f - v holdinzích 852 (lze využít příp. i pro pole 006, 007 a 008 - ta se ale v produkčním prostředí otevírají i pouhým kliknutím do pole)
 • Funkcionality pro práci s polem - vyjmout pole, vrátit zpět, kopírovat pole, vložit pole
 • Běžné windows klávesové zkratky:
  • ctrl+c - kopírování
  • ctrl+v - vkládání
  • ctrl+x - vyjmutí
  • ctrl+z - vrátit zpět v rámci jednoho pole
 • Obohatit záznam - záznam lze upravit pomocí tzv. normalizačních pravidel, která jsou v MDE nastavena, při běžné katalogizaci využijete nejspíše funkcionality - viz dále na wiki.
 • Rozšířit ze šablony (ctrl+e) - rozšiřování ze šablony doporučujeme v každém případě úpravy záznamu. Doplní se chybějící pole či podpole.
 • Přidat alternativní grafickou reprezentaci - využije se v případě, že je potřeba určitá pole vyplnit též v jiném písmu (např. azbuka, hebrejské, arabské písmo). Blíže viz - zpracování dokumentů v různých písmech.
 • Další nabídky v menu se týkají katalogizace v jiných písmech.